ศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

รุซณี ซูสารอ
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปะเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ และวิธีการสร้างศิลปะ เพ่ือสันติภาพสำหรับเยาวชน รวมถึงนำความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางศิลปะเพื่อ สันติภาพของศิลปินในพื้นท่ี โดยเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก, การสนทนากลุ่ม และการปฏิบัติการอบรมพัฒนาเยาวชน ประเมินผลการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางการนำไป ใช้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะสันติภาพต่อการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ


ผลการศึกษาได้ผลสรุป ดังนี้ 1. วิธีการศึกษารูปแบบงานศิลปะเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ เป็นการศึกษา ถอดบทเรียนจากผลงานศิลปะในพื้นท่ี โดยรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศิลปิน ในพื้นที่จากประสบการณ์ในการทำงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเชิงสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้จำแนก แบ่งเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย 1) ศิลปินสาขาจิตรกรรม 2) ศิลปินสาขาการถ่ายภาพ และ 3) ศิลปินสาขาภาพยนตร์ สั้น สาขาละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 15 คน ศิลปะเพื่อสันติภาพที่ได้จากการศึกษามีรูปแบบดังนี้ รูปแบบของผลงานท่ีได้ ถ่ายทอดนั้นส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม เน้นเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ สถานท่ีท่องเท่ียว และรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม รูปแบบท่ีนำเสนอของศิลปินทั้งหมดร้อยละ 90 เป็นศิลปะเชิงบวก นำเสนอความสงบสุข ความงาม มีความเชื่อมั่น ถึงการเปลี่ยนแปลงเยาวชนด้วยศิลปะเพื่อสันติภาพ และจะนำไปสู่ความคิดเจตคติท่ีดีต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย เคร่ืองมือทางศิลปะ 2. วิธีการสร้างศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชน นำข้อมูลท้ังหมดมาถอดบทเรียน โดยใช้วิธี การสนทนากลุ่มเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชน ได้วิธีการพัฒนากลุ่มเยาวชน เป็นขั้นตอนการสอดแทรกไปในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดย 1) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ 2) ถ่ายทอดผลงานเชิงสัญลักษณ์ที่ดีงามที่มีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อให้เป็นรูปธรรมต่อการสร้างสันติภาพสำหรับเยาวชนด้วย ศิลปะให้มากท่ีสุด การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการอบรมได้แก่เยาวชนอายุตั้งแต่ 14-18 ปี ในโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาซึ่งเป็นพื้นที่เคยประสบเหตุความไม่สงบตามความสนใจในศิลปะ 3 สาขา อันได้แก่ 1) สาขาจิตรกรรม 2) สาขา การถ่ายภาพ และ 3) สาขาภาพยนตร์สั้น โดยเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมสาขาละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสันติภาพให้เป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1) เป็นการอบรม ถ่ายทอดทัศนคติต่อการสร้างสันติภาพในพื้นท่ีให้กับเยาวชนเพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ ช่วงท่ี 2) เป็นการอบรมการนำเสนอและวิจารณ์ผลงานจากทีมวิทยากรแต่ละสาขา เพื่อนำไปสู่การการจัดนิทรรศการ สำหรับเยาวชน
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

รุซณี ซูสารอ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค.ม. (ศิลปศึกษา), อาจารย์ ภาควิชาการศึกษา 

ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค.ม. (ศิลปศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการศึกษา