เผยแพร่แล้ว: 08-01-2020

ผลของการใช้คู่มือดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

จักรกฤษณ์ วังราษฎร์, ผุสดี มงคล, อักษรา ทองประชุม, วราภรณ์ บุญเชียง, กฤตธีรา เพียรรักษ์การ, วรางคณา นาคเสน, ยุพา ชาญวิกรัย

16-30

ประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการขยะของชุมชนบ้านสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก

สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์, นิชา ประตังถาโต, จารุวรรณ จําแม่น, วนัชพร พอพริ้ง, จริญญา แก้ววิลัย, นงนุช สิงห์ป้อม, วัชราภรณ์ ทองรินทร์, วิจิตรตรา กันยาประสิทธ์, ศุภสุตา ชูแสงเพชร

68-78

การสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2559

ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, ฆนธรส ไชยสุต, พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, หนึ่งหทัย ชัยอาภร

275-289

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลโคนม: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม บ้านซำจาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทองปาน ปริวัตร, พันธวุธ จันทรมงคล, จตุรงค์จิตติยพล จิตติยพล, พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ, อรวรรณ ปริวัตร

131-144

การพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก ชุมชนบ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

มนัส จันทร์พวง, วิยะณี ดังก้อง, ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง, สุภาพร ธนะขว้าง, ณัฐกมล บัวบาน, เอกภพ นิลพัฒน์

250-262

ศิลปะเป็นฐานด้วยการเล่าเรื่องจากภาพเพื่อสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ

อรทยา สารมาศ, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, ขนบพร แสงวณิช

1-15