การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียโรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เพื่อปลูกผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis)

Main Article Content

เจนจิรา ดีรอด
ศิรินธนาภรณ์ พรมสวัสด์
ชํามะเลียง เชาว์ธรรม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี ดังนี้ 1) ปุ๋ยหมักเปลือกไข่และเปลือกไข่เค็ม 2) ปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เปลือกไข่เค็มผสมไข่ขาว 3) ปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เปลือกไข่เค็มผสมมูลวัว 4) ปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เปลือกไข่เค็มผสมขยะอินทรีย์ 5) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และ 6) ชุดควบคุม ผลของการศึกษาพบว่าการปลูกผักกวางตุ้งด้วยการใส่ปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เปลือกไข่เค็มผสมมูลวัว เหมาะสมสำหรับการผลิตผักกวางตุ้ง โดยผักกวางตุ้งที่ได้จากกรรมวิธีทีนี้มีความสูง 28.17±2.02 เซนติเมตร จำนวนใบ 6.67±1.53 ใบต่อต้น ความยาวใบ 13.50±1.00 เซนติเมตร ความกว้างใบ 8.23±2.04 เซนติเมตร ความยาวราก 9.00±2.00 เซนติเมตร น้ำหนักสด 11.62±2.00 กรัม และน้ำหนักแห้ง 1.23±0.47 กรัม

Article Details

How to Cite
[1]
ดีรอด เ., พรมสวัสด์ ศ. และ เชาว์ธรรม ช. 2020. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียโรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เพื่อปลูกผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis). วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8, 1 (ก.ย. 2020), 198–205.
บท
บทความวิจัย

References

Anugoolprasert, O., P. Bunwatthanakul and S. Chakhatrakan. 2015. Effects of high quality organic fertilizer, chemical fertilizer and their combinations on growth and yield of kangkong (Ipomoea aquaticaForsk.). Journal of Science and Technology 23(6): 970-982. (in Thai)
Anugoolprasert, O. and P. Rithichai. 2015. Effect of high quality organic fertilizer on yield and quality of lettuce. Thai Journal of Science and Technology 4(1): 81-94. (in Thai)
Chalermsan, N., B. Navanukraha, J. Kitiyanupab, S. Moun-Wang and S. Montatham. 2016. The use of moringa leaf meal in laying quail diets. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 8(2): 137-146. (in Thai)
Jaitae, S. 2015. Vermicomposting on organic waste. RMUTP Research Journal 9(2): 189-200. (in Thai)

Jaikhamwang, N. 2015. Health impacts and their related factors with the agriculturalist health from their chemical substance usage in tobacco plantation in Pak Kwae sub-district, Muang district, Sukhothai province. Journal of Community Development and Life Quality 4(3): 401-416. (in Thai)
Lesing, S. and O. Anugoolprasert. 2016. Efficacy of high quality organic fertilizer on growth and yield of Chinese kale. Journal of Science and Technology 24(2): 320-332. (in Thai)
Markphan, W., K. Khambunma and P. Kardkeaw. 2017. The nutrient content of various compost from organic garbage in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Thaksin Journal 20(2): 19-28. (in Thai)
Thosuwonchinda, V. 2015. Laws and regulations on solid waste management in Thailand. Journal of Environmental Management 11(2): 76-89. (in Thai)