เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • 1. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนคำไม่เกิน 200 คำ
 • 2. คำนำจำนวนหน้าไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 • 3. อุปกรณ์และวิธีการให้ระบุเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน
  1) ประชากรที่ศึกษา คือ ใคร จำนวนเท่าไหร่
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนเท่าไหร่
  3) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้ทฤษฎีใดในการอ้างอิงการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
  4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่อะไรบ้าง
  5) ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
  6) ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาวิจัย เดือน – เดือน ปี พ.ศ.
 • 4. ชื่อรูปภาพ คำอธิบายในรูปภาพให้เป็นภาษาอังกฤษ
 • 5. ชื่อตาราง คำอธิบายในตารางให้เป็นภาษาอังกฤษ
 • 6. เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการตีพิมพ์ของวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ วารสารฯ ได้มติในเรื่องการใช้เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร เท่านั้น (ไม่สามารถอ้างอิงวิทยานิพนธ์ หนังสือ รายงานการวิจัย) อินเทอร์เน็ต (กรณีที่เป็นข้อมูลทางด้านสถิติเท่านั้น)

ข้อกำหนดและข้อตกลง


1. บทความนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสารในมาก่อนเด็ดขาด


2. การพิมพ์


พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วย Microsoft word ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่ควรเกิน 8 - 10 หน้า (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)


3. การเรียงลำดับเนื้อหา


- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 หนา


- ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา เอียง สำหรับที่อยู่ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้พิมพ์บรรทัดถัดไป ข้างล่างชื่อผู้เขียน ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12


- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 200 คำ และให้ระบุคำสำคัญ (keywords) ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษาด้วย จำนวนคำไม่เกิน 5 คำ (บทความปริทัศน์อาจไม่ต้องมีบทคัดย่อ)


- คำนำ (Introduction) แสดงความเป็นมาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย รวมการตรวจเอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยไว้ด้วย


- อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ให้บอกรายละเอียด


♥ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชากรต้องระบุขอบเขต จำนวนและคุณลักษณะของประชากรให้ชัดเจน กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่จะนำมาศึกษา ต้องระบุขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด
♥ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นการให้รายละเอียดเครื่องมือที่จะใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
♥ การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
♥ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการอธิบายถึงวิธีการจัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย


- ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ให้เสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางหรือภาพประกอบได้ โดยตารางหรือภาพ ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด


- วิจารณ์ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมุติฐาน หรือแตกต่างไปจากผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรและด้วยเหตุใด โดยมีพื้นฐานการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ วิจารณ์อาจนำไปรวมกับผลการศึกษาเป็นผลการศึกษาและวิจารณ์ (Results and Discussion)


- สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยอย่างกระชับ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่


- กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)