นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ (Double Blinded) ใหม่!

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ

♥ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

♥ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

♥ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)