ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กองบรรณาธิการ ฝ่ายการจัดการ

นางสาวอริชาภัสร์ มหาธนธีรโรจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่