ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
วารสารฯมีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป 

รับตีพิมพ์บทความประเภท บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ (Double Blinded) ใหม่!

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกๆ 4 เดือน
(มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

        วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 มีบทความทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งในฉบับนี้มีความหลากหลายของบทความวิจัยอย่างมาก เริ่มด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งท่านคงต้องการทราบว่า พื้นที่สงวนชีวมวล แม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร ถ้าท่านเข้าไปในพื้นที่ และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายแนวทางอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเพิ่มมากขึ้น แต่การเตรียมความพร้อมน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่
ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องรู้ นอกจากนี้ ทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษาของไทยเป็นอย่างไร ท่านก็จะทราบได้จากบทความวิจัยฉบับนี้ หรือคุณภาพของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นอย่างไร เพราะพวกเขาเหล่านี้ ถือว่าเป็นกำลังพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่ขาดไม่ได้ เพราะยังอยู่ในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศและทั่วโลก ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความคิดเห็นเช่นไร ตบท้ายด้วย
การวิเคราะห์บทความวิจัยด้านสังคมวิทยาในวารสารระดับนานาชาติที่เราสามารถเข้าถึงได้ในอินเตอร์เน็ตนั้น มีคุณภาพอย่างไร ก็สามารถอ่านได้ในฉบับนี้เช่นกัน

ผมขอขอบคุณ ผู้วิจัยและทีมงานที่ได้กรุณาช่วยแบ่งปันผลงานดีๆ มาให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

         ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข ปลอดภัย จากโรคภัยทั้งปวง โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการกลายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ขอให้ท่านมีพลังเต็มเปี่ยมในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 27-01-2022

แนวปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

กฤษณ อร่ามศรี, อนาวิน สุวรรณะ, จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์, กมล เกียรติพงษ์, ทศพร ไชยประคอง, ช่อทิพย์ นิมิตกุล

1-10

ชุมชนไม้มีค่าต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

มยุรี นาสา คาร์น, กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ, มงคล คาร์น, เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์, กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว, พิไลวรรณ ชมภูป้อ

11-21

การพัฒนาคนพิการ: นำเสนอใหม่ด้วยมุมมองภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม

ภาคภูมิ ธีรสันติกุล, ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน, เยจิน คิม, นิพนธ์ ชายใหญ่, อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, กานดา จันทร์แย้ม

106-116

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI