ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

         วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ที่มีคุณภาพในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีสาระครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร วิสาหกิจชุมชน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดการระบบชุมชน โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ISSN: 2630-0443 (Print)

ISSN: 2630-0451 (Online)

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review)

 

 

ประเภทของบทความ

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Original Paper)

 

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกๆ 4 เดือน
(มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

" ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ"

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจักสานบ้านวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ศิริภรณ์ บุญประกอบ, กรรณิการ์ ประทุมโทน , รัชตา มาอากาศ , สวรรยา หาญวงษา, กานต์ธีรา โพธิ์ปาน , นนท์ แสนประสิทธิ์

1-11

แนวทางการบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง

พรพิมล อริยะวงษ์, นิตยา เอกบาง, พงศกร สุรินทร์, อนาวิล ทิพย์บุญราช, ณัฐอมร จวงเจิม

70-85

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI