การเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายลูกแก้ว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

นริสรา ลอยฟ้า

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและรูปแบบการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการวิจัยประยุกต์ แบ่งเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายลูกแก้วนิคมพัฒนาเขต 7 จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบประเมิน ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมกราฟิกพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ระยะ 1 พบว่า แนวทางการสร้างมูลค่าสินค้า ดังนี้ 1) การออกแบบตราและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระยะ 2 พบว่า รูปแบบการเพิ่มมูลค่า ดังนี้ 1) ตราและบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินภาพรวมระดับมาก ( =4.20 )  2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย 1) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ระยะ 3 พบว่า การพัฒนาระบบพาณิชย์ฯ มีองค์ประกอบ 1) นำเสนอสินค้า 2) การสั่งซื้อ 3) การชำระเงิน 4) การขนส่งสินค้า 5) ประวัติและผลการประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมระดับมากที่สุด (  =4.60)

Article Details

How to Cite
[1]
ลอยฟ้า น. 2020. การเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายลูกแก้ว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8, 1 (ก.ย. 2020), 214–226.
บท
บทความวิจัย

References

Anselmsson, J., N.V. Bondesson and U. Johansson. 2014. Brand image and customers’ willingness to pay a price premium for food brands. Journal of Product and Brand Management 23(2): 90-102.
Biel, A.L. 1992. How brand image drives brand equity. Journal of Advertising Research 32(6): 6-12.
Chaliewsak, J., C. Kleebbua, A. Rungouthai and T. Thioop. 2019. Design and value-added local product of Thailand: traditional Isan printed Pha Sin. Journal of Community Development and Life Quality 7(3): 226-237. (in Thai)
Chokbandansuk, W., K. Anuloke and W. Thongprayoon. 2015. Competitive strategy development base on creative economy for Tai-Yuan locally woven cloth in Ratchaburi province. SDU Research Journal 11(1): 17-32. (in Thai)
Dararuang, K. 2017. Development of product and market strategy for ban kao lame community enterprise, Nakhonsawan Province. Journal of Suthiparithat 31(100): 131-143. (in Thai)
Jaruwan, J. and D. Kositanon. 2012. Behavior and key marketing communication factors that influence purchasing behavior from social media marketing communication. Panyapiwat Journal 3(2): 38-49. (in Thai)
Junhom, T. 2016. The development of texttiles peoducts : Wisdom of Thai Song Dam in the western region of Thailand. Journal of the Association of Researchers 21(1): 181-192
Keatvipak, K. 2012. Study and development
applies products from cotton hand made to products design, case study : The cotton hand weaving groups at Donluang Village, Amphur Pasang, Lamphun Province. Journal of the Fine & Applied Arts 11(1): 13-51. (in Thai)
Keeratirakha, P.2019. Product development of Loincloth for creative economy: A case study of local weaving groups, Kamnerd Petch, Mueang subdistrict, Mueangloei district, Loei province. Journal of Community Development and Life Quality 7(3): 239-248. (in Thai)
Koprasert, K., P. Chaleomklin, N. Patthirasinsiri and C. Hotavisaya.2018.The development of electronic commerce system for vegetable safety value chain in Nakhon Pathom province. Journal of the Association of Researchers 23(3): 111-122. (in Thai)
Plumarom, W., S. Sirikudta and N. Kurit. 2011. Consumer’s internet information search behavior on online clothing purchase decision in Thailand. Srinakharinwirote research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) 3(6): 105-117. (in Thai)
Prajonsant, S. 2015.Graphic patterns adopting from architectural decoration of Khmer temples in Ikat silk of cloth design. Journal of Community Development and Life Quality 3(3): 331-338. (in Thai)
Saiyakit, P., K. Khiaomang and N. Nisamanee.2015. A study of graphics design pattern Mudmee silk, Chonnabot district, Khonkaen province for product design. Art and Architecture Journal Naresuan University 6(2): 148-164. (in Thai)
Soponrat, L. and S. Anantachat. 2005. Influence of package design on consumer decision making. Journal of Communication Arts Chulalongkorn University 23(1): 52-76. (in Thai)
Vikromprasit, S. 2015. Business plan management of Morhom cloth Tambon Tunghong, city district, Phrae province. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University 10(1): 197-212. (in Thai)