การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

อนุวัต สงสม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเครือข่ายทางสังคม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาจำนวน 240 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ข้อคำถามแบบเลือกตอบและประมาณค่า 5 ระดับ แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 12 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป LISREL ผลวิจัยพบว่าแบบจำลองการวัดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างระหว่าง 0.69-0.87 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.59-0.81 เช่นเดียวกับแบบจำลองสมการโครงสร้างที่ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2/df=1.87, CFI=0.93, RMSEA=0.046, SRMR=0.043) โดยพบว่าผลการดำเนินงานวิสาหกิจได้รับอิทธิพลทางตรงจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากสุด ด้วยขนาดอิทธิพล 0.65 รองลงมาคือการสร้างเครือข่ายทางสังคม ขนาดอิทธิพล 0.53 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยเครือข่ายทางสังคม ด้วยขนาดอิทธิพล 0.47

Article Details

How to Cite
[1]
สงสม อ. 2020. การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8, 1 (ก.ย. 2020), 206–213.
บท
บทความวิจัย

References

Franco, M., H. Haase and A. Pereira. 2016. Empirical study about the role of social networks in SME performance. Journal of Systems and Information Technology 18(4): 383-403.
Jackson, D.L. 2003. Revisiting sample size and number of parameter estimates: some support for the N:q hypothesis. Structural Equation Modeling 10(1): 128-141.
Janthong, K. 2014. The influence of background, entrepreneurial orientation, and social network toward business success of Ratchaburi entrepreneurs. Journal of Association of Researchers 19(1): 123-134. (in Thai)
Kaplan, R.S. and D.P. Norton. 1992. The balanced scorecard–measures that drive performance. Harvard Business Review 70(1): 71-79.
Mettathamrong, J., C. Phromket and K. Vichasilp. 2019. Analysis of a confirmatory factor model of community enterprise management in Sakon Nakhon province to Thailand 4.0. Journal of Community Development and Life Quality 7(3): 249-260. (in Thai)
Netpradit, N., S. Srisai and J. Wibhatakalasa. 2014. An operational effectiveness for entrepreneurs’ management of ceramic industrial handicrafts products at Lampang provincial area. Journal of Association of Researchers 19(1): 97-110. (in Thai)
Scuotto, V., M. Del Giudice and E.G. Carayannis. 2017. The effect of social networking sites and absorptive capacity on SMEs’ innovation performance. The Journal of Technology Transfer 42(2): 409-424.
Songsom, A. 2019. Effects of innovativeness on competitive advantage of small and medium enterprises (SMEs) in Songkhla province. Veridian E-Journal, Silpakorn University 12(3): 821-835. (in Thai)
Songsom, A. 2014. Structural equation model of small and medium enterprise management based on the philosophy of sufficiency economy. WMS Journal of Management, Walailak University 3(2): 51-56. (in Thai)
Thongboonchoo, C. 2014. Sustainable organization from philosophy of sufficiency economy and total quality management. Journal of Management Science, Nakorn Pathom Rajabhat University 1(1): 13-28. (in Thai)

Thonglard, B., P. Intakhan and B. Budsaba. 2017. Guidelines for improving the sustainable business according to sufficiency economy philosophy of SMEs in Lampang Lumphun and Chiang Mai. Journal of Association of Researchers 21(1): 74-87. (in Thai)
Thongpoon, S., N. H. Ahmad and S. Yahya.
2012. Sustainable performance of
Thai SMEs: Investigating the entrepreneurial competencies and sufficiency economy philosophy. Asia Pacific Journal of Management and Entrepreneurship Research 1(2), 5-20.
Wingworn, B., T. Noithonglek and M. Piriyakul. 2015. The mediating effect of innovation, family constitution, business networking on entrepreneurship and family business performance. Journal of Association of Researchers 20(1): 46-61. (in Thai)
Zhou, L., W.P. Wu and X. Luo. 2007. Internationalization and the performance of born-global SMEs: The mediating role of social networks. Journal of the International Business Studies 38(4): 673-690.