ประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการขยะของชุมชนบ้านสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์
นิชา ประตังถาโต
จารุวรรณ จําแม่น
วนัชพร พอพริ้ง
จริญญา แก้ววิลัย
นงนุช สิงห์ป้อม
วัชราภรณ์ ทองรินทร์
วิจิตรตรา กันยาประสิทธ์
ศุภสุตา ชูแสงเพชร

บทคัดย่อ

การศึกษากึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมก่อนและหลังการดำเนินโครงการ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีของครัวเรือนในชุมชนก่อนและหลังการดำเนินโครงการ อาสาสมัครคือประชาชนในบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 44 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon Signed Ranks Test และ McNemar Test ผลการศึกษาพบว่า คะแนนของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 88.43, 92.02, และ 85.54 ตามลำดับ) ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนหลังโครงการสูงกว่าก่อนโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) การกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีหลังการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

Article Details

How to Cite
[1]
อายุวัฒน์ ส., ประตังถาโต น., จําแม่น จ., พอพริ้ง ว., แก้ววิลัย จ., สิงห์ป้อม น., ทองรินทร์ ว., กันยาประสิทธ์ ว. และ ชูแสงเพชร ศ. 2020. ประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการขยะของชุมชนบ้านสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8, 1 (ม.ค. 2020), 68–78.
บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_manual.html (8 มกราคม 2562)
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). แถลงข่าวสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/9278 (8 มกราคม 2562)
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2561). ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 – 2564. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://infofile.pcd.go.th/mgt/Pcd_plan60to64.pdf (8 มกราคม 2562)
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2561). รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.pcd.go.th/file/Thailand%20Pollution%20Report%202018_Thai.pdf ISBN: 978-616-316-510-7 (8 มกราคม 2562)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2561). จุลสารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก). 7(22); 6. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4ded985d-f522-4973-be30-ff94e5d3be73.pdf (14 เมษายน 2562)
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ. (2562). ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php (14 เมษายน 2562)
ธีรวรรณ บุญโทแสง สุรัสวดี นางแล ธัญวรัชญ์ บุตรสาร นิติมา พรหมมารัตน์ และธนายุทธ ช่างเรือนงาม. (2560). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 11(3): 369-378.
มงคลกร ศรีวิชัย ชายแดน พิรุณเดช ธีระพงษ์ วงค์สอน และจิรน์ กาศมณี. (2557). การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 2(3): 245-254.
ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 12(1): 180-190.
สมบัติ ศิลา สุนิศา แสงจันทร์ ศุภษร วิเศษชาติ. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนชุมชนที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(2): 422-433.
สำนักจัดการของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. (2561). รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://infofile.pcd.go.th/Waste/Wst20180822_01.pdf. (14 เมษายน 2562)
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2558). คู่มือการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/media/manual/5..pdf (14 เมษายน 2562)
สิทธิพร รอดปังหวาน ประมาณ เทพสงเคราะห์ ครองชัย หัตถา และทวีศักดิ์ พุฒสุขขี. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 4(1): 105-115.
อารีย์ พลภูเมือง กัลยา หาญพิชัย และเสถียรพงษ์ ศิวินา. (2560). การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 4(ฉบับพิเศษ): s147-161.
School of Change Makers. (2561). สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11678 (8 มกราคม 2562)