ช่องทางการจัดจําหน่ายสับปะรดภูแลผ่านเฟสบุ๊คในเขตจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

พันทิพา ปัญสุวรรณ
แววดาว พรมเสน
ชนพร ใจมั่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจำหน่ายสับปะรดภูแลและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดภูแลผ่านสื่อโซเชียลมิเดียประเภทเฟสบุ๊คโดยศึกษาจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบธุรกิจสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงราย จำนวนหนึ่งระยะเวลาในการศึกษาคือ มิถุนายน – ตุลาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และทำการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลเพื่อมาพัฒนาการออกแบบแฟนเพจ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของเฟซบุ๊คแฟนเพจที่พัฒนาขึ้นทำให้เพิ่มยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการอยู่ในระดับดีมาก

Article Details

How to Cite
[1]
ปัญสุวรรณ พ., พรมเสน แ. และ ใจมั่น ช. 2020. ช่องทางการจัดจําหน่ายสับปะรดภูแลผ่านเฟสบุ๊คในเขตจังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8, 1 (ม.ค. 2020), 121–130.
บท
บทความวิจัย

References

Chowwatin, T. 2007. The study for marketing development of Phu Lae pineapple in Chiang Rai province.Chiang Rai: Mae Fah Luang University. (in Thai)
Kongtong, T., Suwannawaj, S., and Soodsang N. 2014. The creation of digital photography art for the promotion of fashion goods on facebook. Art and Architecture Journal Naresuan University. 5(1): 27-40.
Kotler, P. 2000. Marketing Management (10thed.). Upper Saddle River: Prentice – Hall.
Kueanpet, S. 2010. Factors on marketing mix affecting fruit entreperneures Phu Lae pineapple business in Muang district, Chiangrai Province. Chiang Rai: Rajabhat Chiang Rai University. (in Thai)
RodYong A. 2011. An analysis of logistic cost and quality of Phu Lae pineapplein Chiang Rai province. Bangkok. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. (in Thai)
Sangkhasuk, R., Naklungka, K., Ekphon, W., and Surasawadee. 2017. Development of e-commerce channel among community enterprises network. Phanakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences), 12(1): 38-49 (in Thai)
Wisitchainont A. 2015. Developing and Agricultural Product online marketplace in Thailand using geolocation technology. Journal of Information System in Business. 3(1): 30-47.