เผยแพร่แล้ว: 2019-06-06

บทบรรณาธิการ

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

1-2

ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจประกันภัยรถยนต์

ชนะกานต์ แพน้อย, นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

24-47

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสา: กรณีศึกษามูลนิธิสุขภาพไทย

วรรณรินทร์ วุฒิพรหม, จุฬารัตน์ วัฒนะ, ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย

78-99

การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, นิศาชล ฉัตรทอง, ติณณภพ พัฒนะ, ณิชกานต์ บรรพต, คณิศร เทียนทอง

257-299

วารสารฉบับเต็ม

Department of Social Sciences Mahidol University

1-382