ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ

ขั้นตอนการส่งบทความ (Submission Process)

 

1. จัดเตรียมต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์ .docx เพื่อพร้อมสำหรับการ upload เข้าสู่ระบบ ThaiJO

 

2. ส่งบทความในระบบ ThaiJO เท่านั้น ที่เว๊บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/about/submissions

 

3. New User หรือ ผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกระบบ ThaiJO ต้อง สมัครสมาชิก (Register) กับเว๊บไซต์ของ
วารสารฯ ก่อน

 

4. กรณีมีปัญหาในข้อ 1. และ 2. สามารถส่งอีเมลสอบถามมายัง [email protected]

 

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Email: [email protected]

(Updated 01/06/2022)