วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563 - 2567) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ
บทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ เผยแพร่ 2 ฉบับ ต่อปี (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

วารสารฯ เปิดรับผลงานทางด้าน:

  ▶ สังคมศาสตร์ทั่วไป,  สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  สังคมศาสตร์สุขภาพและการแพทย์     
  ▶ รัฐประศาสนศาสตร์,  นโยบายสาธารณะ,  การบริหารจัดการ,  การบริหารงานยุติธรรม
  ▶ ประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
** วารสารฯ ไม่มี นโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตีพิมพ์ **
ผู้สนใจสามารถส่งบทความฯ เพื่อรับการพิจารณาได้ ที่นี่ (ส่งบทความ) หรือ ติดต่อวารสารฯ ได้ที่ Email: issj.mahidol@gmail.com

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ฉบับล่าสุด)


บทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในฉบับนี้ จะถูกเผยแพร่ทันที เมื่อกระบวนการเตรียมบทความเผยแพร่ (Production) แล้วเสร็จ

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-17

ดูทุกฉบับ