กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย, Thailand)
 2. ศาสตราจารย์สร้อยตระกูล อรรถมานะ           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)
 4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)
 5. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประเทศไทย, Thailand)
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประเทศไทย, Thailand)
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ตันณีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ประเทศไทย, Thailand)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ประเทศไทย, Thailand)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพรรณ นฤภัทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจะรักษ์ ธีระฐิติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ (ประเทศไทย, Thailand)

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย, Thailand) 

2. ศาสตราจารย์สร้อยตระกูล อรรถมานะ           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

3. ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

5. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

6. ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

7. ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา   คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ประเทศไทย, Thailand)

8. Prof. Dr. David W. Engstrom   School of Social Work, San Diego State University, USA 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประเทศไทย, Thailand)

10. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประเทศไทย, Thailand)

11. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประเทศไทย, Thailand)

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ตันณีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ประเทศไทย, Thailand)

13. รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

14. รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

15. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประเทศไทย, Thailand)

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย, Thailand)

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ประเทศไทย, Thailand)

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพรรณ นฤภัทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย, Thailand)

20. ดร. อินทิรา ฉิวรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประเทศไทย, Thailand)

21. พลตำรวจตรี ดร. ปิยะพันธ์  ปิงเมือง             รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเทศไทย, Thailand)

22. พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย, Thailand)

23. อาจารย์ นายแพทย์ไกรสร อัมมวรรธน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (ประเทศไทย, Thailand)

24. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ โกมลมาลัย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  สุพรรณบุรี (ประเทศไทย, Thailand)

25. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

26. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

27. รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

28. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

29. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)

31. นางศศิธร ลบล้ำเลิศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย, Thailand)