วัตถุประสงค์ของวารสาร:
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)


ขอบเขตของวารสาร:

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับผลงานคุณภาพสูงทางด้าน:
          - สังคมศาสตร์ในมิติต่าง ๆ 
          - การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคไม่แสวงหากำไร     
          - นโยบายสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ
          - หัวข้อน่าสนใจอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)


ภาษาที่รับตีพิมพ์:
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์: 

บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง บทความที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลการวิจัย และ การสรุปผลการวิจัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงผลงานจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความหรืองานเขียนซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรม และสำรวจองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และสรุปผลในประเด็นที่ศึกษานั้นได้ 

บทความปริทรรศน์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย และให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม


การส่งผลงานตีพิมพ์:

ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานในระบบ Online Submission ของวารสาร ส่งต้นฉบับของท่านได้ที่นี่   (หมายเหตุ: ผู้ใช้งานใหม่ ต้องลงทะเบียน (Register) ข้อมูลของท่านกับระบบฯ ก่อน จึงจะสามารถ Log in และ ส่งผลงานได้)


รูปแบบการตีพิมพ์:
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา วารสารฯ จะตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบ online เท่านั้น  ผู้นิพนธ์สามารถเข้าไปศึกษา คู่มือการนิพนธ์ และ ดาวโหลด Template ต้นฉบับ ได้ที่นี่


กำหนดการตีพิมพ์:

2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์:

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตีพิมพ์


กระบวนการประเมินบทความ:

- บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขา อย่างน้อย 3 ท่าน (Blinded Review) จากหลากหลายสถาบัน
- บทความจากบุคลากรภายในสถาบัน จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขา จากภายนอกสถาบัน


ลิขสิทธิ์ของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์:
- บทความนี้เป็นของวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ข้อเขียน ทัศนะ และความคิดเห็นในบทความต่าง ๆ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบแต่อย่างใดของกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งหมายรวมถึง บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ หรือ บรรณาธิการรับเชิญ) และกองบรรณาธิการวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้นิพนธ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
- กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอน/ปรับแก้ถ้อยคำบางประการเพื่อความเหมาะสม
- วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต CC Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) โดยต้องแสดงที่มาจากวารสาร – ไม่ใช้เพื่อการค้า – ห้ามแก้ไขดัดแปลง
- การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตาราง ของบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ก่อน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537

สังกัด:

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล