เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความที่จะลงตีพิมพ์ต้องไม่เคยนำไปเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงในวารสารอื่น ๆ
  • ไฟล์บทความที่จะส่ง ต้องอยู่ในฟอร์แมตของ Microsoft Word ( .docx or .doc) เท่านั้น และ ต้องสามารถเปิดไฟล์ และ เข้าถึงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใด ๆ
  • ตั้งค่ากระดาษ แบบ A4, ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร, ระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบ Single Line Space, ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New หรือ PSK ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ, เ ว้น บทความภาษาอังกฤษ อาจใช้ Times New Roman โดยอนุโลมได้
  • ในบทคัดย่อ ต้องมี รายชื่อผู้นิพนธ์ สังกัดของผู้นิพนธ์ และ email ของผู้นิพนธ์ และ ระบุ Corresponding author กำกับ
  • รูปภาพ และ ตาราง ต่าง ๆ แทรกอยู่ในตัวบทความ
  • รูปแบบการอ้างอิงในตัวเอกสาร และ ในบรรณานุกรม เป็นไปตามรูปแบบ APA 7th edition
  • ต้นฉบับไม่ควรเกิน 20 หน้า (7,000 คำ) และ มีเลขหน้ากำกับ ทุกหน้า

ศึกษาวิธีการจัดเตรียมต้นฉบับได้ ที่นี่