- Aims and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพสูงในด้านสังคมศาสตร์ในมิติต่าง ๆ การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคไม่แสวงหากำไร นโยบายสาธารณะในมิติต่าง ๆ และประเด็นทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

- Peer Review Process (กระบวนการ Review) บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน (Blinded Review) ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่รับบทความ จนถึง รับตีพิมพ์ อยู่ที่ 3 - 4 เดือน

- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- Publication Frequency (กำหนดออก) วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน) สนับสนุนโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล