Editorial Notes

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

Abstract

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 15 บทความ เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ของจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของวทินา วัชระรังสี และคณะ และบทความด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการองค์การ อย่างเรื่องสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมเจ้าท่า ของวันทนีย์  คงทัด เรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ของธิดารัตน์ สืบญาติ รวมถึงบทความด้านการจัดการการคลัง เรื่อง การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ :  กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี ของสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ นอกจากนี้ยังมีบทความที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผังเมือง อาทิ การประยุกต์แนวคิดการโอนสิทธิการพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรการการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ของภูษิต ภูมิสุทธิกุล และคณะ รวมถึงเรื่อง แนวทางการปรับปรุงผังบริเวณสำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเขตบริการอุทยานแห่งชาติเอาราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ของธนานพ เอื้ออารี และยังมีบทความที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยบนงานประจำอีกหลายบทความที่น่าสนใจภายในเล่ม


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อมรสิริพงศ์ส. (2019). Editorial Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 6(1), 1-2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192854
Section
Editorial Notes