บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 15 บทความ เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ของจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และคณะ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของวทินา วัชระรังสี และคณะ และบทความด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการองค์การ อย่างเรื่องสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมเจ้าท่า ของวันทนีย์  คงทัด เรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ของธิดารัตน์ สืบญาติ รวมถึงบทความด้านการจัดการการคลัง เรื่อง การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ :  กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี ของสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ นอกจากนี้ยังมีบทความที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผังเมือง อาทิ การประยุกต์แนวคิดการโอนสิทธิการพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรการการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ของภูษิต ภูมิสุทธิกุล และคณะ รวมถึงเรื่อง แนวทางการปรับปรุงผังบริเวณสำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเขตบริการอุทยานแห่งชาติเอาราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ของธนานพ เอื้ออารี และยังมีบทความที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยบนงานประจำอีกหลายบทความที่น่าสนใจภายในเล่ม


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ