สมมติฐานต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้เรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

ลือชา ลดาชาติ
มนัส ภูทวี
ลฎาภา ลดาชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย และสร้างสมมติฐานต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้เรื่องนี้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน ทำแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายเปิด 6 ข้อ เกี่ยวกับนิยาม สาเหตุ กระบวนการ ผลกระทบ และแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน คำตอบของนักเรียนถูกตีความและวิเคราะห์ด้วยวิธีการอุปนัย เพื่อเปรียบเทียบและจัดลำดับความเข้าใจที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ผลการวิจัยเปิดเผยความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Allen, M. (2014). Misconceptions in Primary Science. Maidenhead: Open University Press.
Black, P., Wilson, M., and Yao, S. (2011). Road Maps for Learning: A Guide to the Navigation of Learning Progression. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspective, 9(2-3), 71-123.
Boyes, E., Myers, G., Skamp, K., Stanisstreet, M., and Yeung, S. (2007). Air Quality: A Comparison of Students’ Conceptions and Attitudes across the Continents. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 37(4), 425-445.
Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1997). Children’s Models of Understanding of Two Major Global Environmental Issues (Ozone Layer and Greenhouse Effects). Research in Science and Technological Education, 15(1), 19-28.
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Indicators and Core Learning Content in Science According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Press of the Agrocultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2017). Draft of Learning Strandards and Indicators in the Learning Areas of Mathematics, Science and Geography as Part of the Learning Area of Social Studies, Religion, and Cuture (Revised Version B.E. 2560) According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Retrived November, 2017 from http://academic.obec.go.th/web/node/
1/1/news_sec_detail/18. (in Thai)
Clement, J. and Zietsman, A. (1989). Not All Perconceptions Are Misconceptions: Finding “Anchoring Conceptions” for Grounding Instruction on Students’ Intuitions. International Journal of Science Education, 11(Special Issue), S54-S65.
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. (2017). Wildfire Areas in Each Province in B.E. 2560. Retrived November, 2017 from http://www.dnp.go.th/
forestfire/web/frame/statistic.html (in Thai)
Dimitriou, A. and Christidou, V. (2007). Pupils’ Understanding of Ait Pollution. Journal of Biological Education, 42(1), 24-29.
Duschl, R., Maeng, S., and Sezen, A. (2011). Learning Progressions and Teaching Sequences: A Review and Analysis. Studies in Science Education, 47(2), 123-182.
Kreasuwun, J., Chodamornsuk, C., Wirunvedchayan, O., and Ratjiranukool, P. (2008). Weather Analysis and Air Pollution Warning: Full Research Report (Project Code RDG5130002). Bangkok: The Thailand Research Fund. (in Thai)
Ladavalya Na Ayuthya, S. (2015). The Expasion Results Project to Follow up the Solutions of Smog Crisis, Chiang Mai Province, B.E. 2555. Political Science and Public Administration Journal, 6(1-2), 109-126. (in Thai)
Ladachart, L. (2015). Qualitative Research for Science Teachers. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Ladachart, L. (2016). Learning Progressions in Science. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, 7(1), 141-162. (in Thai)
Ladachart, L., Chimphali, K., Aryowong, N., Ngaewkoodrua, N., Srakhao, S., Wangead, C., and Thammaprateep, J. (2015). Ninth Grade Students’ Making Scientific Inferences and Explanations. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Art (Thai Version), 35(1), 171-206. (in Thai)
Ladachart, L. and Ladachart, L. (2016). From Students’ Explanations towards a Way to Learning Design about Global Warming. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, 7(1), 88-102. (in Thai)
Ladachart, L. and Yuenyong, C. (2016). What Thai Science Teachers Should Learn from the Programme for International Student Assessment. Parichart Journal, 28(2), 108-137.
Larkin, D. (2012). Misconceptions about “Misconceptions”: Preservice Secondary Science Teachers’ Views on the Value and Role of Student Ideas. Science Education, 96(5), 927-959.
Myers, G., Boyes, E., and Stanisstreet, M. (1999). Something in the Air: School Students’ Ideas about Air Pollution. International Research in Geographical and Environmental Education, 8(2), 108-119.
Myers, G., Boyes, E., and Stanisstreet, M. (2004). School Students’ Ideas about Air Pollution: Knowledge and Attitudes. Research in Science and Techological Education, 22(2), 133-152.
Nakseeharach, D. (2016). Forest Laws of Thailand and the Dynamics of Asean Cooperation for Preventing Transboundary Haze Pollution from Forest Fires. Journal of Environmental Management, 12(1), 198-113. (in Thai)
National Research Council. (2007). Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8. Washington, D.C.: The National Academics.
NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington D.C.: National Academy of Sciences.
Office of Agricultural Economic. (2014). Unified Data in the Nothern Regien B.E. 2557. Retrived on November, 2017, from http://www.oae.go.th/download/forecast/
unityofnorthregion2557.pdf (in Thai)
Office of Agricultural Economic. (2016). Monthly Calendar of Important Argicultural Products B.E. 2559/2560. Retrived on November, 2017, from http://www.oae.go.th
/download/banner_files/calendar1-10-57.pdf (in Thai)
Pochanaet, P. (2016). The Present State of Urban Air Pollution Problems in Thailand’s Large Cities: Cases of Bangkok, Chiang Mai, and Rayong. Journal of Environmental Management, 12(1), 114-133. (in Thai)
Pollution Control Department. (2005). National Master Plan for Opening Burning Control. Retrived on November, 2017, from http://infofile.pcd.go.th/air/air_Openburning.
pdf?CFID=1629110&CFTOKEN=16341544 (in Thai)
Pollution Control Department. (2017a). Action Plan for Preventing and Reducing Haze Air Pollution in the Northern Regien B.E. 2560. Retrived on November, 2017, from http://infofile.pcd.go.th/air/northair_actionpln20170207.pdf?CFID=1629110&CFTOKEN=16341544 (in Thai)
Pollution Control Department. (2017b). Summary of Air Quality Data B.E. 2557-2559. Retrived on September, 2017, from http://aqnis.pcd.go.th (in Thai)
Pui-ming Yeung, S. P., Boyes, E., and Stanisstreet, M. (2004). Air Pollution: The Knowledge and Attitudes of Secondary School Students in Hong Kong. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(1), 21-37.
Rayanakorn, M. (2010). Haze and Air Pollution in Chiang Mai. Chiang Mai: Login Design Work. (in Thai)
Sadler, T. D., Romine, W. L., and Topcu, M. S. (2016). Learning Science Content through Socio-scientific Issues-based Instruction: A Multi-level Assessment Study. International Journal of Science Education, 38(10), 1622-1635.
Skamp, K., Boyes, E., and Stanisstreet, M. (2004). Students’ Ideas and Attitudes about Air Quality. Research in Science Education, 34(3), 313-342.
Smith, C. L., Wiser, M., Anderson, C. W., and Krajcik, J. (2006). Implications of Research for Standards and Assessment: A Proposed Learning Progression for Matter and the Atomic-Molecular Theory. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspective, 14(1&2), 1-98.
Suttakun, L. and Ladachart, L. (2013). Fourth Grade Students’ Scientific Reasoning. Naresuan University Journal: Science and Technology, 21(3), 107-123. (in Thai)
Thailand Fire Monitoring System. (n.d.). Daily Fire Situation Data. Retrived on November, 2017, from http://fire.gistda.or.th/download.html (in Thai)
Thornber, J., Stanisstreet, M., and Boyes, E. (1999). School Students’ Ideas about Air Pollution: Hindrance or Help for Learning? Journal of Science Education and Technology, 8(1), 67-73.
Topographic-Map. (n.d.). Chiang Mai. Retrived on November, 2017, from http://en-gb.
topographic-map.com/places/Chiang-Mai-6644747
Unthongdee, N. and Chompunth, C. (2014). Public Participation in Prevention and Solution of Haze Air Pollution in Mae Hong Son Province. Journal of Environmental Management, 10(2), 21-38. (in Thai)
Wylie, J., Sheehy, N., McGuinness, C., and Orchard, G. (1998). Chidren’s Thinking about Air Pollution: A Systems Theory Analysis. Environmental Education Research, 4(2), 117-137.