การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ปี พ.ศ. 2551-2557

พรรณี สวนเพลง, จตุพล ดวงจิตร, นวนันทน์ ศรีสุขใส, ปณิชา ตันสูติชล

134-159