ความคาดหวังของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา: หมู่บ้านดง จังหวัดแพร่

Main Article Content

ปัญจพร คำโย
เนาวรัตน์ มากพูลผล
รัตนพงศ์ มิวันเปี้ย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นตามความคาดหวังของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้มีความคาดหวังต่อผู้นำการเมืองท้องถิ่นในระดับมากที่สุด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยเพศ ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลา
ในการอาศัยในพื้นที่ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น ส่วนความคาดหวังของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่มีต่อผู้นำการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์กับความคิดเห็นที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันและมีระดับความสัมพันธ์สูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)