เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • 1. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการโดยส่ง 1. ส่งต้นฉบับบทความ 2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ 3. ตรวจสอบ Format แล้ว
 • 2. ข้าพเจ้าขอรับรองการจัดรูปแบบต้นฉบับนั้น เป็นไปตามที่วารสารกำหนด หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสาร ยินยอมให้วารสารฯ พิจารณาไม่รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์
 • 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบทความซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  มีความน่าสนใจ และไม่ล้าสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • 4. ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎในบทความนี้ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฎในบทความ ให้ผู้เขียนและผู้เขียนร่วมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระเพื่อพิจารณาต้นฉบับที่ข้าพเจ้า (และผู้ร่วมแต่ง) ส่งมา และยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขบทความได้ตามที่เห็นสมควร
 • วารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่าน Thai Journal Online เท่านั้น
  โดยระบบจะแจ้งที่ Email ของผู้ Submission บทความ
  ดังนั้นขอให้ตรวจสอบกล่องจดหมาย (อีเมล) ของท่านว่าได้รับข้อความจากระบบหรือไม่
  *ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลโปรดตรวจสอบที่ Spam mail
 • วารสารฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ บทความละ 2,000 บาท (ให้ท่านชำระ เมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ)

 ดาวน์โหลดเอกสาร
1. คำแนะนำผู้เขียน
2. แบบเสนอต้นฉบับ
3. แบบพิจารณาและชี้แจงการแก้ไข (สำหรับผู้เขียนที่ผ่านสู่กระบวนการพิจารณาของวารสาร และสำหรับผู้ประเมิน)

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป)
บทความละ 2,000 บาท 
(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป)

การชำระค่าธรรมเนียม 
        
กองบรรณาธิการกำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น
               เลขที่บัญชี 393 0 18588 1 
               ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
               ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
          หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบหรืออีเมล ubuscij@ubu.ac.th 
          เพื่อกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

* หมายเหตุ : การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสมอไป เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ ดังนี้
1. บทความที่ส่งเพื่อการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
    1.1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการถอนบทความจากการตีพิมพ์ ต้องแจ้งบรรณาธิการโดยตรงให้เร็วที่สุด
3. หากถ้าผู้เขียนไม่แก้ไขบทความตามเวลาที่กำหนด ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาถอนบทความออกจากกระบวนการของวารสาร
4. บทความจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนของวารสารเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ และเมื่อบทความตีพิมพ์ท่านสามารถปริ้นบทความได้ทุกหน้า (วารสารงดการตีพิมพ์แบบเล่ม)

การเตรียมต้นฉบับ ความยาวทั้งเรื่อง (รวมเอกสารอ้างอิง) ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ

1.บทความวิจัย (Research Article) พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เป็นหน้าเดียว
มีความยาวไม่น้อย 10 หน้ากระดาษ A5  (แต่ไม่ควรเกิน 20 หน้ากระดาษ A5)
ในหน้าแรกจัดเป็นคอลัมน์เดียว ประกอบด้วย > ชื่อเรื่อง > ชื่อผู้เขียน (Title) > สถานที่ทำงาน (Work place of author & co-authors)
อีเมลผู้เขียน (Contact address of correspondence) > บทคัดย่อ (Abstract) และคำสำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 คำ)
*โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จากนั้นตามด้วย 'เนื้อเรื่อง' จัดเป็น 1 คอลัมน์ ประกอบไปด้วยหัวข้อ
- บทนำ (Introduction)
- ขอบเขตการวิจัย
-  กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods)
- ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
- วิจารณ์/อภิปลายผล (Discussion)
- บทสรุป (Conclusion)
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
และ เอกสารอ้างอิง 

 2. บทความวิชาการ (Academic Article)
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัยแต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลองผลการวิจัย หรือผลการทดลอง เป็นต้น
เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows พิมพ์บนกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษ

การกำหนดจัดรูปแบบตัวอักษร
ภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 13 พอยต์ ตามรายละเอียดนี้

การนำเสนอรูปภาพและตาราง

การนำเสนอรูปภาพให้ใช้คำว่า “Figure(s) ” ตามด้วยตัวเลขลำดับที่ของรูปภาพ การนำเสนอตาราง ให้ใช้คำว่า “Table(s)” ตามด้วยตัวเลขลำดับที่ของตารางนำเสนอข้อมูลตารางควรออกแบบให้เหมาะสม จากนั้นทำการแทรกตารางจัดรูปแบบ “ไม่มีเส้นตั้งและเส้นขอบภายใน ขอบบนและขอบล่างเป็นเส้นเดี่ยว” จะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้*ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ (จัดเฉพาะรูปแบบของรูปภาพเป็น 1 คอลัมน์) โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจนทั้งนี้ คำบรรยายในภาพและใต้รูปภาพใช้เป็นภาษาอังกฤษ คำบรรยายนี้รวมกันแล้วมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน 2 บรรทัด

 

การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

ให้ใช้วิธีการอ้างอิง APA แบบ ระบบนาม-ปี (author-date in-text citation) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

การอ้างอิงในบทความ

ผู้เขียนต่างประเทศให้ระบุนามสกุลภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว

ผู้เขียนเป็นคนไทยให้ระบุนามสกุล ในส่วนของปี พ.ศ. ให้เปลี่ยนเป็นปี ค.ศ. โดยเอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ เขียนเรียงลำดับต่อเนื่องกันโดยไม่แยกประเภท หรือภาษาของเอกสารอ้างอิง และขอให้พิมพ์ต่อเนื่องกันไปจนจบแต่ละเอกสาร

ทั้งนี้เจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนดังนี้

 • ผู้แต่งที่เขียนเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ตลอดทั้งเรื่อง ส่วนนามของผู้แต่งที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุลเช่นกัน (Last Name) หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรก ตามด้วย et al, เช่น

 (Nawsuwan, 2015)

หรือ (Nawsuwan et al, 2015)

 

 • การคัดลอกข้อความ ใช้ระบบนาม- ปี ให้ข้อความที่คัดลอกมาอยู่ใน

เครื่องหมาย “…………..” กรณีชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

(Kunaviktikul, 2007) ให้นิยามว่า“จริยธรรมคือ กฎสำหรับการประเมินพฤติกรรม” “พยาบาลจึงจะต้องเป็นนักคิด และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” สอดคล้องกับการศึกษาของ (Nawsuwan, 2015)

 

 • เรื่องที่มีผู้เขียน 2 คน เขียนเฉพาะนามสกุลเป็นภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้เขียน-ปีอยู่ในวงเล็บ ( ) และเชื่อมด้วย “and”

เช่น (Nimrat and Kunaviktikul, 2007)

4) ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นแต่ละกลุ่มด้วยอัฒภาค (;)

เช่น (Smith et al, 1984; Paterson and Clarke, 1975)

5) การอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อให้ใช้คำว่า อ้างโดย เช่น

หรือ (Smith, 1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานว่า/พบว่า “.......”

6) ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้กำกับตัวอักษรไว้ที่ปี เช่น

(Brown, 1991a; 1991b)

**ในการอ้างอิงในบทความนั้นผู้เขียนควรใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปีเท่านั้น ไม่ควรใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถเพื่อให้บทความมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงท้ายด้วย (in Thai) ทุกรายการ โดยให้เรียงไว้ท้ายบทความตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “Reference” ในกรณีผู้เขียนคนเดียวกัน ให้เรียงตามลำดับปีที่พิมพ์จากปีเก่าจนถึงปีล่าสุด และหากนามสกุลของผู้เขียนซ้ำกันให้เรียงลำดับจากอักษรของชื่อต้น และชื่อกลางตามลำดับ และไม่ควรอ้างอิงเอกสารใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงดังนี้

วารสาร/จุลสาร (Journal / Bulletin)

ผู้เขียน. ปี. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับ): หน้า

เช่น

พราว อรุณรังสีเวช. 2560. “สาเหตุและกลยุทธ์การแก้ปัญหาความรู้สึกไม่แน่นอนจากการสิ้นยุคของโปรแกรมแฟลซ”. วารสารนักบริหาร. 37(1): 3-13.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง

Arunrangsiwed, P. 2017. “Solution when parting with my dear flash: Identifying causes and uncertainty reduction strategies”. Executive Journal. 37(1): 3-13. (in Thai)

 

หนังสือ/ตำรา

ผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: สำนักพิมพ์.

 เช่น

กาญจนา แก้วเทพ. 2549. ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ:
แบรนด์ เอจ.

ตัวอย่างแปลอ้างอิง

Kaewthep, K. 2006. Theory and approach of mass communication. Bangkok: Brand Age. (in Thai)

 

รายงานการวิจัย/รายงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Proceeding)

ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี) สถานที่วันสัมมนา หน้าของเรื่อง.

เช่น

Singsuwan, A. and Puaksom, D. 2017. “‘Nakee’: Thai Television Plays, Medium Myth and The Identity of the Villagers Ban Dung. Udon Thani Province.” National Academic Conference The 11th Thai Humanities Forum “Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities” Editors by Chapakdee, Thanom and other at Srinakharinwirot Prasanmit University. 493-507. (in Thai)

  

วิทยานิพนธ์

ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า. วิทยานิพนธ์/ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย.

เช่น

Pujjungkato, N. 1993. The role of Isan Sangkha in Supporting the Government's Administrative Policy, 1892-1962. M. A. Thesis, Education degree in History: Srinakharinwirot Prasanmit University. (in Thai)

 

การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. แหล่งที่มา. วัน/เดือน/ปีที่สืบค้นข้อมูล.

 อนุญาตให้อ้างอิงข้อมูลจาก website ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัท หรือหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลจาก Website ส่วนบุคคลที่สร้างขึ้น หรือข้อมูลจากการเสนอความคิดเห็น Web board)

เช่น

The Udon Thani Province Cultural Office. 2018. History of villages and towns name of Bandung District, Udon Thani Province. https://www.mculture.go.th/udonthani/download/Bannammeung /Home_Bandung.pdf. 26 May 2018. (in Thai)