เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • 1. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการโดยส่ง
  (1) ส่งต้นฉบับบทความ (2) ส่งแบบเสนอต้นฉบับ (3) ตรวจสอบ Format แล้ว
 • 2. ข้าพเจ้าขอรับรองการจัดรูปแบบต้นฉบับนั้น เป็นไปตามที่วารสารกำหนด
  (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสาร ยินยอมให้วารสารฯ พิจารณาไม่รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์)
 • 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบทความซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  มีความน่าสนใจ และไม่ล้าสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • 4. ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎในบทความนี้
  (กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฎในบทความ ให้ผู้เขียนและผู้เขียนร่วมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว)
 • 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระเพื่อพิจารณาต้นฉบับที่ข้าพเจ้า (และผู้ร่วมแต่ง) ส่งมา และยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขบทความได้ตามที่เห็นสมควร
 • วารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่าน Thai Journal Online เท่านั้น
  โดยระบบจะแจ้งที่ Email ของผู้ Submission บทความ
  ดังนั้นขอให้ตรวจสอบกล่องจดหมาย (อีเมล) ของท่านว่าได้รับข้อความจากระบบหรือไม่
  *ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลโปรดตรวจสอบที่ Spam mail / Junk mail
 • วารสารฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ บทความละ 3,000 บาท (ให้ท่านชำระ เมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ)

 ดาวน์โหลดเอกสาร
1. คำแนะนำผู้เขียน
2. แบบเสนอต้นฉบับ
3. แบบพิจารณา (สำหรับผู้ประเมิน)
4. แบบชี้แจงการแก้ไข  (สำหรับผู้เขียนชี้แจงการแก้ไขบทความในขั้นตอนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดาวน์โหลด >>> TEMPLATE 

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
บทความละ 3,000 บาท 
(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป)

การชำระค่าธรรมเนียม 
        
กองบรรณาธิการกำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น
               เลขที่บัญชี 393 0 18588 1 
               ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
               ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
          หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบหรืออีเมล ubusocj@ubu.ac.th 
          เพื่อกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

* หมายเหตุ : การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสมอไป
เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ ดังนี้
1. บทความที่ส่งเพื่อการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
    1.1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการถอนบทความจากการตีพิมพ์ ต้องแจ้งบรรณาธิการโดยตรงให้เร็วที่สุด
3. หากถ้าผู้เขียนไม่แก้ไขบทความตามเวลาที่กำหนด ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาถอนบทความออกจากกระบวนการของวารสาร
4. บทความจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนของวารสารเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
และเมื่อบทความตีพิมพ์ท่านสามารถปริ้นบทความได้ทุกหน้า (วารสารงดการตีพิมพ์แบบเล่ม)

การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CnsIksNo0uIrn7MYMLBOzXmQVKWr_lIA