วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)
และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1


ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

ขอปิดรับบทความ ชั่วคราว

2022-05-25

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน 2565

ดูทุกฉบับ

 

ติดต่อ (Contact)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ 
045 353 035

Indexed in tci