วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)
และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

วารสารฉบับพิเศษ

2020-03-13

(1)UBU_Special_Issue_PRoject_July_2019_424x600.jpg

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

ในหัวข้อ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” 

ซึ่งทุกบทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์จะผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review)

และหากพิจารณาให้ตีพิมพ์ จะเผยแพร่เป็นวารสารออนไลน์ทาง Thai Journals online

ทั้งนี้ วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางระบบออนไลน์ Thai Journals online

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และระบุข้อความถึงบรรณาธิการ “บทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ ปี 2562”

 หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ 0 4535 3035 โทรศัพท์ภายใน 1059

 

ดาวน์โหลดแบบเสนอต้นฉบับได้ที่นี่ 

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-05-28

ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี

เปรมปรีดา ทองลา ทองลา, เพ็ญศิริ สมารักษ์

190-213

ดูเล่มทุกฉบับ

 

ติดต่อ (Contact)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ 
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี 
หมายเลขโทรศัพท์ 086 353 0537

 

Indexed in tci