หัวหน้ากองบรรณาธิการ                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

รองศาสตราจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อรัญญา ศิริผล              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์กฤตพา แสนชัยธร        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ปฐม หงส์สุวรรณ           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เก็ตถวา บุญปราการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี              สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค                     

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์               

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรา หัตถสิน                      

นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์                          

 ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข                     

นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์

นายติ๊ก แสนบุญ                                           

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

นางสาวปัญจีรา ศุภดล

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี