ข่าวประกาศ

วารสารฉบับพิเศษ

2020-03-13

(1)UBU_Special_Issue_PRoject_July_2019_424x600.jpg

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

ในหัวข้อ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” 

ซึ่งทุกบทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์จะผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review)

และหากพิจารณาให้ตีพิมพ์ จะเผยแพร่เป็นวารสารออนไลน์ทาง Thai Journals online

ทั้งนี้ วารสารมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางระบบออนไลน์ Thai Journals online

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และระบุข้อความถึงบรรณาธิการ “บทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ ปี 2562”

 หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ 0 4535 3035 โทรศัพท์ภายใน 1059

 

ดาวน์โหลดแบบเสนอต้นฉบับได้ที่นี่