กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคาดหวังของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ที่มีต่อผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา: หมู่บ้านดง จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF