สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนครราชสีมา ประเทศไทย

Main Article Content

สุภาวดี ขุนทองจันทร์

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กำหนดประชากรเป้าหมายแบบเจาะจง จำนวน 300 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง


            ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุจำนวน 300 ราย เล่นพนัน 256 ราย ไม่เล่นพนัน 44 ราย อายุต่ำสุดคือ 60 ปี อายุสูงสุดคือ 91 ปี เริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ปี การพนันที่ผู้สูงอายุนิยมเล่น 5 ลำดับแรกคือ ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดินไทย ไฮโล และหวยหุ้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันคือ (1) ผู้สูงอายุคิดว่าตนเองมีดวงและมีโอกาสชนะพนัน (2) สุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง  และ (3) การพนันคือการเสี่ยงโชคในวิถีชีวิตของคนไทย มูลเหตุจูงใจสะท้อนพฤติกรรมผู้สูงอายุบนความเชื่อว่าการเล่นพนันจะทำให้ได้รับผลทางบวก จึงเจตนาหรือตั้งใจ ที่จะแสดงพฤติกรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)