ความรู้ของชาวไทยมุสลิมต่ออาหารฮาลาล กรณีศึกษา: ชาวไทยมุสลิมในตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Main Article Content

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
ณัฐมล ออสันตินุตสกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้และเปรียบเทียบความรู้ของชาวไทยมุสลิมต่ออาหารฮาลาล จำแนกตามตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ และการศึกษาศาสนา โดยมีแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.788 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวไทยมุสลิมในตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 372 คน โดยใช้วิธีชักตัวอย่างแบบโควตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบที การทดสอบเอฟของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลในบทบัญญัติอิสลาม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์สูง โดยด้านที่มีความรู้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านหลักการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ด้านอาหารฮาลาล ฮะรอม และมัชบุฮ/ซุบฮัท และด้านการเชือด ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และการศึกษาศาสนา เป็นตัวแปรที่มีผลทำให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)