การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือข้ามภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร

Main Article Content

วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
ศุภชัย ไตรไทยธีระ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะ และเพื่อถอดบทเรียนความร่วมมือข้ามภาคส่วน ใช้การวิจัยแบบผสม


            ผลการวิจัย พบว่า 1) แรงจูงใจรับใช้สาธารณะรวมอยู่ในระดับมาก      2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่าหน่วยงานแต่ละสังกัดมีแรงจูงใจรับใช้สาธารณะไม่แตกต่างกัน 3) ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์  การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะอยู่ในระดับมาก ทั้งการบริหารค่าตอบแทน   และการฝึกอบรม จากการสัมภาษณ์ กลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่แต่ละสังกัดใช้คือการบริหารค่าตอบแทน และการฝึกอบรมเช่นกัน 4) ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ความร่วมมือข้ามภาคส่วนอยู่ในระดับมาก รูปแบบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การกำหนดกรอบความร่วมมือมีเฉพาะหน่วยงานราชการ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรในหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานราชการและภาคส่วนอื่น ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร และส่วนใหญ่ไม่มีการสังเคราะห์โดยถอดบทเรียนร่วมกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)