พลวัตของเครือข่ายธุรกิจเครื่องเงินม้งป่ากลางในจังหวัดน่าน ช่วงปี พ.ศ.2475–2559

Main Article Content

วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์
วศิน ปัญญาวุธตระกูล

บทคัดย่อ

พลวัตของเครือข่ายธุรกิจเครื่องเงินม้งป่ากลาง เริ่มต้นในช่วง พ.ศ. 2475 การผลิตเครื่องเงินเป็นไปเพื่อประดับตกแต่งร่างกายและนิยมใช้วัตถุดิบเงินแท้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ยังจำหน่ายกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน โดยใช้วิธีการหาบเร่ไปขายตามหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อีกทั้งได้นำเครื่องเงินของตนมาแลกเปลี่ยนสินค้ากับคนพื้นราบ ช่วงพ.ศ. 2510 กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อพยพลงสู่พื้นราบบ้านป่ากลาง ลักษณะการผลิตเครื่องเงินจึงเปลี่ยนแปลงไปในช่วง พ.ศ. 2520 ถึงต้น พ.ศ. 2530 เริ่มมีการหัดทำเครื่องประดับจากทองขาวและเงินแท้ แล้วส่งไปขายตามตลาด
ขายเครื่องเงินในเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร และยังส่งไปขายให้กลุ่มเครือญาติในประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ช่วงต้น พ.ศ. 2538 ชาวม้งป่ากลางได้พัฒนาหัตถกรรมเครื่องเงินเข้าสู่ตลาดการค้า โดยการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการค้าเครื่องเงินมากขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเงินในพื้นที่ตำบลป่ากลาง มีการสร้างเครือข่ายการค้าเครื่องเงินกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเครือญาติ
ในต่างประเทศ ปัจจุบันเครื่องเงินที่ผลิตโดยชาวม้ง ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
จัดจำหน่ายในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นเอกลักษณ์
และเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน ขณะเดียวกันเครื่องเงินก็เป็นเครื่องประดับที่สำคัญของประเพณีปีใหม่ของชาวม้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)