ภาระภาษีสำหรับเงินได้ของบุคลากรทางการศึกษา

Main Article Content

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับภาระภาษีสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอาจจะไม่ได้ตระหนักหรือเล็งเห็นความสำคัญของภาระภาษีสำหรับเงินได้เหล่านั้น เงินได้ที่บุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินค่าทำวิจัย ค่าตอบแทนจากการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และรายได้จากการขายหนังสือที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เงินได้ค่าที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเงินพึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์เงินสดด้วย แต่ละประเภทของเงินได้เหล่านั้นมีเกณฑ์ในการจัดประเภทของเงินได้แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการหักค่าใช้จ่ายและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


การประเมินตนเองจากเงินได้ที่ได้รับให้ครบถ้วน การจัดประเภทของเงินได้พึงประเมิน รวมทั้งการหักค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อใช้สำหรับการวางแผนภาษีในการรับงาน รับเงินได้ จัดทำเอกสารหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสม อันส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงการต้องโทษทางภาษีอากรในกรณีที่อาจกระทำผิดกฎหมายทางภาษีอากรได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)