แบบจำลองสมการโครงสร้างจิตวิทยาเชิงบวกและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร้านอาหารริมทาง ณ ย่านเยาวราช ของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรป

Main Article Content

อิสระพงษ์ พลธานี
อุมาพร บุญเพชรแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจำลองสมการโครงสร้างจิตวิทยาเชิงบวกและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร้านอาหารริมทาง ณ ย่านเยาวราช ของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปที่เลือกบริโภคร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 384 คน ใช้วิธีการสุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์


ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างจิตวิทยาเชิงบวกและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร้านอาหารริมทาง ณ ย่านเยาวราช มีค่าดัชนีความกลมสอดคล้อง ไค-สแควร์ (χ 2) = 0.000 , df= 1943, p-value = 0.000, RMSEA = 0.077, SRMR = 0.075, NNFI = 0.83 และ CFI = 0.90 โดยมีการมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลรวมมากที่สุด โดยมีอิทธิพลเท่ากับ 0.94

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)