การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ อุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

Main Article Content

อรทัย เลียงจินดาถาวร
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ขนิษฐา นามโคตร
รพินทร์ ยืนยาว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยของชุมชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การมีส่วนร่วมและแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 147 คน ด้วยแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจบริบทและการจัดเวทีชุมชน รวม 12 ชุมชน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัย พบว่า น้ำท่วมซ้ำซากส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย อาชีพ สุขภาพ และการสัญจร ที่ผ่านมาชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดการในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัย ซึ่งผู้ประสบภัยสะท้อนว่า การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้า กระจายไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอ


            แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ชุมชนควรวางแผนลดความเสี่ยง หน่วยงานควรยึดธรรมาภิบาลในการจัดการ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนความรู้ให้ชุมชน และสนับสนุนการจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)