การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบโต้แย้ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ธิติยา บงกชเพชร
มลิวรรณ นาคขุนทด

บทคัดย่อ

คะแนน PISA ของประเทศไทยในปัจจุบันจัดอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และจากการสังเกตชั้นเรียนของผู้วิจัยเองก็ยังพบว่านักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีและผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบโต้แย้งเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน จากโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก


ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบโต้แย้งสามารถพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ได้ โดยนักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ดีที่สุด สำหรับสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาได้ดีรองลงมาตามลำดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)