การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ทัศนีย์ เมษสุวรรณ
พา อักษรเสือ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
มีองค์ประกอบจำนวน 4 ด้าน และ 24 ตัวบ่งชี้ สภาพปัจจุบัน มีสภาพปัจจุบัน
ทั้งภาพรวมและ รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาสภาพที่
พึงประสงค์ ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุดโปรแกรมการพัฒนาครูมีองค์ประกอบดังนี้คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา รูปแบบวิธีการพัฒนา สื่อและทรัพยากร การวัดและประเมินผล  ผลการศึกษาการนำโปรแกรมการพัฒนาครูไปใช้  พบว่า  คะแนนการจัดการเรียนรู้ พบว่า คะแนนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ความสามารถจัดการเรียนรู้หลังการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจโปรแกรมการพัฒนาครู  อยู่ในระดับมากที่สุด 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)