เผยแพร่แล้ว: 2019-05-15

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย

ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, สมศักดิ์ พงษ์เดช, นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, ชลธิชา อยู่พ่วง

216-233