บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) เรื่อง “Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Intervention

Main Article Content

กนกวรรณ มะโนรมย์

บทคัดย่อ

ผู้เขียนมีความสนใจแนวคิดเพศสภาพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่อง “เพศสภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: วิถีชีวิต การเคลื่อนไหว และการปฏิบัติการในการพัฒนา” ที่พิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 2009[1]  หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวมบทความงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆในเอเชีย โดยมี Babette esurreccion และ Rebecca Elmhirst เป็นบรรณาธิการหนังสือ ทั้งสองท่านมีผลงานเป็นที่รู้จักทางวิชาการด้านสตรีนิยมและเพศสภาพกับการจัดการทรัพยากร ผู้เขียนเห็นว่าบทวิจารณ์หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการถกเถียงเกี่ยวกับเพศสภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรพร้อมนำเสนอมุมมองที่เป็นทิศทางของแนวคิดเพศสภาพใหม่ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

เอกสารอ้างอิง

Momsen, J. 2007. “Gender and agrobiodiversity: Introduction to the special issue”. Journal of Tropical Geography 28:1-6.
Radcliffe, S.A. 2006. “Development and geography: Gendered subjects in development process and intervention”. Progress in Human Geography 30 (4): 524-532.
Ranking, K.N. 2001.”Governing development: Neoliberalism, microcredit and rational economic women”. Economy and society 30 (1):18-37.
Razawi, S. 2003. “Introduction: Agrarian change, gender and land rights”. Journal of Agrarian Change 3(1/2): 2-32.
Resurrecion, P. B and Rebecca Elmhirst. 2009. Gender and natural resource management: Livelihoods, mobility and interventions, Singapore: ISEAS.
Rocheleau, D.1991. Gender, ecology and the science of survival. Agriculture and Human Values. 8 (1): 156-165.
Rodda, A. 1991. Women and environment. London. Routledge.
Van der Ploeg, J D. 2008. The new peasantries: Struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization. London: Earthscan.