มอง “สังคมชาวจีนภาคใต้ของไทย” ผ่านพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109

Main Article Content

เจษฎา นิลสงวนเดชะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาภาพสะท้อนความเป็นสังคมชาวจีน ผ่านตัวบทของพระราชหัตถเลขา โดยใช้ข้อมูลจากพระราชหัตเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. 109 เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า จากพระราชหัตถเลขา สะท้อนให้เห็นภาพสังคมชาวจีน 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเชื่อ ได้สะท้อนแนวคิดดั้งเดิมจากสังคมจีนมาสู่สังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องฮวงซุ้ยฝังศพ 2) ด้านการปกครอง ได้สะท้อนการมีบทบาททางการเมืองของชาวจีนในสังคมไทย 3) ด้านเศรษฐกิจ ได้สะท้อนการประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานเพื่อการอยู่รอดจนถึงการมีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ ได้ควบคุมกิจการหลายอย่าง 4) ด้านประเพณี ได้สะท้อนประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในชุมชน และ 5) ด้านวิถีชีวิต ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคนจีนได้อย่างชัดเจน ภาพของสังคมชาวจีนภาคใต้ผ่านพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ นับเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้เห็นพลวัตของสังคมชาวจีนภาคใต้ที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน เอกลักษณ์เฉพาะตัวและการอยู่รวมกันที่ยังคงมีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)

เอกสารอ้างอิง

Angkinan, P. 1971. The role of Chinese people in Thailand during the reign of King Rama V. Master's of Arts degree programs : College of Education. (in Thai)

Bunrit, S. 2007. To whom do these three Southern border provinces belong?. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (in Thai)

Committee of Document Processing Department and Chronicle of committee providing the Celebrations on the Auspicious of His Majesty the King. (2001). Culture, historical development, identity and wisdom of Ranong Province. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. (in Thai)

Chantarat, S. 1979. The administrative problems of Monthon Saiburi in the reign of King Chulalongkorn (B.E. 2440 - 2452). Master's of education degree programs : Srinakharinwirot University. (in Thai)

Chulalongkorn University Alumni Association. 2007. Commemorative Book of King Chulalongkorn’s writing upon his royal visit to the Malay Peninsula. Bangkok : Duan Tula Printing House. (in Thai)

Chula Unisearch, Chulalongkorn University. 2007. King Chulalongkorn’s writing upon his royal visit to the Malay Peninsula. Bangkok : Chulalongkorn University. (in Thai)

Fine Arts Department. 1969. The records of relation between Siam and foreign countries in 17th century Vol.2. Bangkok : The Teachers' Council of Thailand. (in Thai)

. 1986. History of Wat Matchimawat (Wat Klang), Songkhla. Bangkok : Sahapracha Commercial Publishing. (in Thai)

G. William Skinner. 2005. Chinese Society in Thailand : An Analytical History. Bangkok : The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Projects. (in Thai)

Gothamasan, P. 1976. The administration of the Seven Southern Siamese Provinces or the so-called "Seven Malay States" during the reign of King Chulalongkorn. Master's of Arts degree programs : Chulalongkorn University. (in Thai)

Harrison, Brian. 1967. South-East Asia: A Short History. New York : St Martin Press.

Hatta ,K. 2014. “The Southern Multiculturalism in Geopolitical dimensions”. Walailak Abode of Culture Journal 15,1 (October- March):1-4. (in Thai)

Her Royal Highness Prince Damrong Rajanubhab. 1991. Chancellor of the Ministry of Interior going on a tour of inspection in Southern districts by Rattanakosin era 115. Bangkok: Foundation of Her Royal Highness Prince Damrong Rajanubhab and his daughter, Chongchitthanom Ditsakul. (in Thai)

James Low. 1976. Journal of a public mission to Raja of Ligor. translated by Woranetiwong, N. Bangkok : The Secretariat of the Cabinet. (in Thai)

Kanchanakkhaphan, S. 1928. Thai Pillars. Bangkok : Thai press. (in Thai)

Ketsachinda, P. 1975. Wonderland China. Bangkok : PG Publishing. (in Thai)

King Rama V. 1964. Briefly Chronicles of King Chulalongkorn’s various voyages along the Malay peninsula in Rattanakosin era 109 Vol.1. Bangkok : Kurusapa Printing Press. (in Thai)

Na-Ranong, S. Editor. 2003. Memorabilia Book, Phraya Damrong Sucharit Mahisornpakdee Monument (Ko Su Jiang), Ranong ruler. Bangkok : Pradipat Press. (in Thai)

National Research Council of Thailand. 1972. Research on Chinese problems in Thailand. Bangkok : National Research Council of Thailand. (in Thai)

Narasuj, W. et al. 2010. Thee Siamese Lord. Bangkok : Kasikornbank. (in Thai)

Narathiwat Provincial Cultural Office. 2013. Thai food culture: South of Thailand. Bangkok : Food and Drug Administration. (in Thai)

The Revenue Department. 1997. Commemorative Book of Revenue Department’s Building Opening Ceremony, September 2, 1997. Bangkok : The Revenue Department, Ministry of Finance. (in Thai)

. 1964. Briefly Chronicles of King Chulalongkorn’s various voyages along the Malay peninsula in Rattanakosin era 109 Vol.2. Bangkok : Kurusapa Printing Press. (in Thai)

Paladisai, S. 1997. King Chulalongkorn’s overseas journey. Bangkok : Nawatasan Publishing. (in Thai)

Phongphaiboon, S. et al. 2001. Study on history of Chinese settlements in Southern Thailand. Bangkok : The Thailand Research Fund. (in Thai)

Prince Chitcharoen, the Prince Narisara Nuwattiwong. 1961. Sarn Somdej Vol.6. Bangkok : The Teachers' Council of Thailand. (in Thai)

Princess Maha Chakri Sirindhorn. 2006. Record of Thai administration in Ayutthaya and Rattanakosin period. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Reungnarong, P. 2015. Malay Language Used in Local Names in the Southern Thai Peninsula. Journal of the Faculty of Archaeology 14, 1 (January- June): 11-32. (in Thai)

Sevikul, P. 2005. From the Yellow River to the Chao Phraya River. Bangkok : Amarin Printing & Publishing Public. (in Thai)

Shi, J. , Xu, H. 2010. Taiguo Huaren Shehui : Lishi De Fenxi [Chinese Society in Thailand : An Analytical History]. Xiamen : Xiamen Daxue Chubanshe.

Su, J. 1981. Daoyizhi Lue Jiaoshi [Annotations on Daoyi Zhilue]. Beijing: Zhonghua Shuju.

Thanapornphun, R. 1985. Taxation in Thai Economic History: data warehouse and academic survey. Bangkok : Thammasat University. (in Thai)

Teeuw, A. and Wyatt, D.K. 1970. Hikayat Patani : The Story of Patani. The Hague : Martinus Nijhoff.

Wang, D. , Su, J. 2009. Daoyizhi Lue Jiaoshi [A short account on the islands of the barbarians]. Beijing: Zhonghua Shuju.

Yao, S. 1973. Liang Shu [History of the Liang]. Beijing: Zhonghua Shuju.