กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF