กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บวชป่า : การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ในชุมชนภาคเหนือผ่านพิธีกรรมบวชป่า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF