การจัดการเครือข่าย: กรณีศึกษาการดูแลผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อรุณี สัณฐิติวณิชย์

บทคัดย่อ

การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบเครือข่ายมีลักษณะการจัดการที่แตกต่างจากการให้บริการสาธารณะในระบบราชการ เนื่องจากขึ้นอยู่กับลักษณะตามธรรมชาติและโครงสร้างของตัวแสดงในเครือข่าย ดังนั้น การพัฒนาบริการสาธารณะที่ให้บริการในลักษณะเครือข่ายจึงต้องศึกษาเป็นรายกรณี การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาการจัดการเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีศึกษาตามเป้าประสงค์โดยอิงกับพื้นที่เมืองและชนบทซึ่งตัวแสดงในเครือข่ายมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน


จากการสำรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่ม พบว่า ตัวแสดงในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในกรณีศึกษานั้นมีทั้งตัวแสดงภาครัฐทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมีภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและเติมเต็มข้อจำกัดของโครงสร้างและระบบการทำงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากิจกรรมการบริหารในภาพรวม พบว่า ยังเป็นลักษณะการบริหารจัดการแบบสั่งการจากบนลงล่าง เนื่องจากเป็นบริการที่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)