กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบรับการตักเตือนในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF