การครองอำนาจนำและการตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

Main Article Content

Kritsada Theerakosonphong

บทคัดย่อ

           การครองอำนาจนำในองค์การแรงงานระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร กล่าวคือการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1919 โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในภาคพื้นยุโรปตะวันตกเพื่อใช้เป็นกลไกทางการเมืองและกีดกันระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การครองอำนาจนำมีองค์ประกอบสี่ประการ ได้แก่ โครงสร้างไตรภาคี มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง และงบประมาณ บทความนี้จึงอธิบายความสำคัญสองประการดังนี้ ประการแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครองอำนาจนำกับผู้อยู่ภายใต้การครองอำนาจนำ และประการที่สอง คือ การตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำของแรงงานชายขอบในยุคของโลกาภิวัตน์และท้าทายต่อระบบทุนนิยมโลกในศตวรรษ 21 โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศตกอยู่ภายใต้การครองอำนาจนำในระเบียบโลก แต่ก็ยังมีการตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำที่เกิดขึ้นภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เห็นได้จากวาระงานที่มีคุณค่าส่งเสริมสิทธิการทำงานให้แก่แรงงานชายขอบ แต่อีกแง่หนึ่งก็สนับสนุนลัทธิเสรีนิยมใหม่และผลิตซ้ำการครองอำนาจนำในระบบทุนนิยมโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)

เอกสารอ้างอิง

Alcock, A. 1971. “History of the International Labour Organisation”. London: Macmillan.

Alston, P. 2004. “Core labour standards and the transformation of the international labour rights regime”. European Journal of International Law, 15(3): 457-521.

Bernards, N. 2013. “The New ILO in Sub-Saharan Africa: action, agency, and ordering under global production”. Global Labour Journal, 4(2): 109-133.

Budd, A. 2013. “Class, States, and International Relations: A critical appraisal of Robert Cox and neo-Gramsican theory”. Oxon: Routledge.

Candland, C. 2009. “Core labour standards under the administration of George W. Bush”. International Labour Review, 148(1-2): 169-181.

Cox, R. W. 1964. “International organisations: their historical and political context”. https://www. ilo.org/public/libdoc/ilo/1964/64B09_95_engl.pdf

Cox, R. W. 1969. “The executive head: An essay on leadership in international organization”. International Organization, 23(2): 205-230.

Cox, R. W. 1973. “ILO: limited monarchy”. In The anatomy of influence, edited by R. W. Cox and H. K. Jacobson, New Haven: Yale University Press.

Cox, R. W. 1977. “Labor and hegemony”. International Organization, 31(3): 385-424.

Cox, R. W. 1981. “Social forces, states and world orders: beyond international relations theory”. Millennium – Journal of International Studies, 10(2): 126-155.

Cox, R. W. 1983. “Gramsci, hegemony and international relations: An essay in method”. Millennium – Journal of International Studies, 12(2): 162-175

Cox, R. W. 1987. “Production, power, and world order: social forces in the making of history”. NY: Columbia University Press.

Cox, R. W. 1989. “Middlepwermanship, Japan, and future world order”. In Approaches to world order, edited by R. W.

Cox and T. J. Sinclair, NY: Cambridge University Press.

Cox, R. W. 1991. “Structural issues of global governance: implications for Europe”. In Approaches to world order, edited by R. W. Cox and T. J. Sinclair, NY: Cambridge University Press.

Cox, R. W. 1995. “Civilizations: Encounters and transformations”. Studies in Political Economy, 47(1): 7-31.

Cox, R. W. 2000. “Thinking about civilizations”. Review of International Studies, 26(5): 217-234.

Cox, R. W. 2004. “Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order”. New Political Economy, 9(3): 307-323.

Cox, R. W. 2008. “The point is not just to explain the world but to change it”. In The Oxford handbook of international relations, edited by C. Reus-Smit and D. Snidal, NY: Oxford University Press.

Cox, R. W. 2013. “Universal foreigner: The individual and the world”. Hackensack: World Scientific.

Cox, R. W. and Schecter, M. G. 2002. “The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization”. NY: Routledge.

Delaney, A., Tate, J. and Burchielli, R. 2016. “Homeworkers organizing for recognition and rights: can international standards assist them?”. In The ILO from Geneva to the Pacific Rim: West Meets East, edited by N. Lichtenstein and J. M. Jensen, NY: Palgrave Macmillan.

Emmerij, L. (1988). “The International Labour Organization as a development agency”. In The UN under attack, edited by J. Harrod and N. Schrijver, Gower Publishing Company.

Eisenberg, J. L. 2016. “Jenks, Clarence Wilfred”. In IO BIO, Biographical Dictionary of Secretaries-General of International Organizations, edited by B. Reinalda, K. J. Kille and J. Eisenberg, https://www.ru.nl/publish/pages/816038/jenks-cw-8february2016.pdf

Elias, J. 2007. “Women workers and labour standards: the problem of ‘human rights’”. Review of International Studies, 33(1): 45-57.

Gill, S. 1986. “Hegemony, Consensus and Trilateralism”. Review of International Studies, 12(3): 205-222.

Gill, S. 1991. “American hegemony and the trilateral commission”. NY: Cambridge University Press.

Gill, S. 2008. “Power and resistance in the new world order”. NY: Palgrave MacMillan.

Gill, S, and Law, David. 1988. “The global political economy: perspectives, problems, and policies”. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hansenne, M. 1994. “Promoting social justice in the new global economy”. Monthly Labor Review, 117(9): 3-4.

Harrod, J. 1994. “Models of labour and production: the origins and contemporary limitations of the Anglo-American model”. In ISS Working Paper Series/General Series, 183(1-18). https://repub.eur.nl/pub/18889/wp183.pdf

Harrod, J. 2008. "The International Labour Organisation and the world labour force: from "peoples of the world" to "informal sector". https://www.scribd.com/document/2389635/The-International-Labour-Organisation-and-the-World-Labour-Force-From-Peoples-of-the-World-to-Informal-Sector

Harrod, J. 2014. “Patterns of Power Relations: Sabotage, Organisation, Conformity and Adjustment”. Global Labour Journal, 5(2): 134-152.

Harrod, J. 2016. “Work, power and the urban poor”. In Handbook of the international Poltical economy of production, edited by K. van der Pijl, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hauf, F. 2015. “The paradoxes of decent work in context: A cultural political economy perspective”. Global Labour Journal, 6 (2): 138-155.

Helfer, L. R. 2006. “Understanding change in international organizations: Globalization and Innovation in the ILO”. Vanderbilt Law Review, 59(3): 649-726.

Hughes, S. 2005. “The International Labour Organisation”. New Political Economy, 10(3): 413-425.

Hughes, S, and Haworth, N. 2009. “The ILO involvement in economic and social policies in the 1930s”.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---inst/documents/ publication/wcms_180784.pdf

Hughes, S, and Haworth, N. 2011a. “The International Labour Organisation: coming in from the Cold”. Oxon: Routledge.

Hughes, S, and Haworth, N. 2011b. “Decent work and poverty reduction strategies”. Relations Industrielles/Industrial Relations, 34-53.

Hughes, S, and Wilkinson, R. 1998. “International labour standards and world trade: no role for the World Trade Organization?”. New Political Economy, 3(3): 375-389.

Huntington, S. 1993. “The clash of civilizations?”. Foreign Affairs, 72(3): 22-49.

Imber, M. F. 1989. “The USA, ILO, UNESCO and IAEA: politicization and withdrawal in the specialized agencies”. NY: Springer.

ILC. 2016. “Sixth Item on the agenda: evaluation of the impact of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008”. In ILC of the 105th Session, May-June 2016, Geneva.

ILO. 1923. “Official bulletin: volume 1 April 1919 -1920”. Geneva: ILO.

ILO. 1964. “Declaration concerning the policy of “Aparthied” of the Republic of South Africa”. Geneva: ILO.

ILO. 1969. “The world employment programme”. Geneva: ILO.

ILO. 1972. “Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya”. Geneva: ILO.

ILO. 1977. “Technical co-operation: new prospects and dimensions”. Geneva: ILO.

ILO. 1980. “Report of the Director-General”. Geneva: ILO.

ILO. 1985. “Report of the Director-General”. Geneva: ILO.

ILO. 1986. “The changing world of work: major issues ahead”. Geneva: ILO.

ILO. 1989. “Recovery and employment”. Geneva: ILO.

ILO. 1991. “The dilemma of the informal sector”. Geneva: ILO.

ILO. 1994. “Defending values, promoting change (social justice in a global economy: an ILO agenda)”. Geneva: ILO.

ILO. 1999. “Decent work”. Geneva: ILO.

ILO. 2004a. “A fair globalization: creating opportunities for all”. Geneva: ILO

ILO. 2004b. “A fair globalization: The role of the ILO”. Geneva: ILO.

ILO. 2004c. “The silver books”. Geneva: ILO.

ILO. 2010. “Constitution of the International Labour Organization”. Geneva: ILO.

Jacobson, H. K. 1960. “The USSR and ILO”. International Organization, 14(3): 402-428.

Jacobson, H. K. 1997. “The United States and the UN System: the hegemon’s ambivalence about its appurtenances”. In The new realism: perspectives on multilateralism and world order, edited by R. W. Cox, NY: Palgrave Macmillan.

Keohane, R. O. 1984. “After hegemony: cooperation and discord in the world political economy”. NJ: Princetion University Press.

Keohane, R. O. and Nye, J. S. Jr. (2012). “Power and interdependence”. NY: Pearson.

Knight, W. A. 2014. “US Hegemony”. In International organization and global governance, edited by T. G. Weiss and R. Wilkinson, Oxon: Routledge.

Lerche, J. 2012. “Labour Regulations and Labour Standards in India: Decent Work?”. Global Labour Journal, 3(1): 16-39.

Maul, D. 2009. “Help Them Move the ILO Way: The International Labor Organization and the modernization discourse in the era of decolonization and the Cold War”. Diplomatic History, 33(3): 387-404.

Maul, D. 2010. “The ‘Morse Years’: The ILO 1948–1970”. In ILO Histories: essays on the International Labour Organization and its impact on the world during the twentieth century, edited by Van Daele, M. R. Garcia, G. V. Goethem and M. V. D. Linden. Bern: Peter Lang.

Maul, D. 2012. “Human rights, development and decolonization: The International Labour Organization, 1940-70”. NY: Palgrave Macmillan.

Maul, D. 2013. “Morse, David Abner”, In IO BIO, Biographical Dictionary of Secretaries-General of International Organizations, edited by B. Reinalda, K. J. Kille and J. Eisenberg, https://www.ru.nl/publish/pages/816038/ morse-da-15janaury2013-mar15.pdf

Maupain, F. 2009. “New foundation or new façade? The ILO and the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization”. European Journal of International Law, 20(3): 823-852.

Morse, David. A. 1968. “The World Employment Programme”. International Labour Review, 97(6): 517-524.

Morse, David. A. 1969. “The Origin and Evolution of the I.L.O. and Its Role in the World Community”, NY: Cornell University.

N. M. 1971. “International Labor in Crisis”. Foreign Affairs, 49(3): 519-532.

Nye, J. S. Jr. 2004. “Soft power: the means to success in world politics”. NY: PublicAffairs.

O'Brien, R. 2000a. “Workers and world order: the tentative transformation of the international union movement”. Review of International Studies, 26(4): 533-555.

O'Brien, R. 2000b. “Labour and IPE: rediscovering human agency”. In Global political economy: contemporary theories, edited by R. Palan. New York: Routledge.

O'Brien, R. 2002. “Organizational politics, multilateral economic organizations and social policy”. Global Social Policy, 2(2): 141-161.

Ostrower, G. B. 1975. “The American decision to join the International Labor Organization”. Labor History, 16(4): 495-504.
Plasa, W. 2015. Reconciling international trade and labor protection: Why we need to bridge the gap between ILO standards and WTO rules, London: Lexington Books.

Potter, E. 2006. “The Growing Importance of the International Labour Organization: The View from the United States”. In Globalization and the Future of Labour Law, Edited by J. D. R. Craig and S. M. Lynk. Cambridge: Cambridge University Press.

Schlossberg, S. L. 1989. “United States’ participation in the ILO: redefining the role”. Comparative Labor Law and Policy Journal, 11(48): 48-80.

Selwyn, B. 2013. “Social upgrading and labour in global production networks: A critique and an alternative conception”. Competition and Change, 17(1): 75-90.

Selwyn, B. 2014. “How to achieve decent work?”. Global Labour Column. https://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_ Column/papers/no_161_Selwyn.pdf

Selwyn, B. 2016. “The grapes of wrath: social upgrading and class struggle in global value chains”. In Handbook of the international Poltical economy of production, edited by K. van der Pijl, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Sinclair, G. F. 2017. “To reform the world: International organizations and the making of modern states”. Oxford: Oxford University Press.

Standing, G. 2004. “Global governance: The democratic mirage?”. Development and Change, 35(5): 1065-1072.

Standing, G. 2008. “The ILO: An agency for globalization?”. Development and Change, 39(3): 355-384.

Stigliani, N. A. 2000. “Labor diplomacy: A revitalized aspect of US foreign policy in the era of globalization”. International Studies Perspectives, 1(2): 177-194.

Sum, N-L. 2005. “From ‘Integral State' to 'Integral World Economic Order': Towards a Neo-Gramscian Cultural International Political Economy”. In Cultural Political Economy Working Paper No.7.
https://posneoliberalismo.files.wordpress.com /2011/05/7sum-31.pdf

Symons, J. 2011. “The legitimation of international organisations: examining the identity of the communities that grant legitimacy”. Review of International Studies, 37(5): 2557-2583.

US General Accounting Office. 1977. “Need for US objectives in the International Labour Organization”, Washington DC. https://gao.gov/assets/120/118653.pdf

US General Accounting Office. 1984. “Sustaining improved U.S. participation in the International Labor Organization”, https://gao.gov/assets/150/141681.pdf

Van Daele, J. 2005. “Engineering social peace: networks, ideas, and the founding of the International Labour Organization”. International Review of social history, 50(3): 435-466.

Van Daele, J. 2008. “The International Labour Organization in past and present research”. International Review of Social History, 53(3): 485-511.

Van Daele, J. 2010. “Writing ILO histories: A state of the art”. In ILO Histories: essays on the International Labour Organization and its impact on the world during the twentieth century, edited by Van Daele, M. R. Garcia, G. V. Goethem and M. V. D. Linden. Bern: Peter Lang.

Verma, A. and Gail, E. 2007. “Labour standards for a fair globalization for workers of the world”. The Good Society, 16(2): 57-64.

Vosko, L. F. 2002. “Decent Work: The Shifting Role of the ILO and the Struggle for Global Social Justice”. Global Social Policy, 2(1): 19–46.

Wiliiamson, J 1990. “Latin Amercian Adjustment: How Much Has Happened?”. In What Washington Means by Policy Reform. Peterson Institute for International Economics.
https://www.wcl.american.edu/hracademy/documents/Williamson1990WhatWashington MeansbyPolicyReform.pdf