กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF