เผยแพร่แล้ว: 31-12-2021

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย

จิระ จิตสุภา, สิทธิพร เอี่ยมเสน, พันพัชร ปิ่นจินดา, เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์

1-16

รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี

พีรธร บุณยรัตพันธุ์, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, พงษ์เอก สุกใส, บุญส่ง กวยเงิน, เอกชัย โกมลกิตติ์

27-42