ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

Main Article Content

ประจวบ ทองศรี
รังสฤษ ล่าหับ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา 2) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา เฉพาะศูนย์การเรียนอำเภอเทพา จำนวน 140 คน และใช้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในอนาคตอันดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ และปัจจัยด้านหลักสูตรและวิชาการตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ 2) ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา พบว่า หากวิทยาลัยชุมชนมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านของการรับนักศึกษาใหม่และด้านของนำเสนอภาพลักษณ์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้าง สภาวิทยาลัยชุมชนควรขับเคลื่อนด้านนโยบายในการดำเนินการให้วิทยาลัยชุมชนสามารถเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย