การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Main Article Content

สุลัยญา หะยีหามะ
มีชัย วงศ์แดง
กุสุมา ล่านุ้ย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เรียน วิชา 262-507 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความสำคัญ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรครูที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า IOC ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t-test


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ70/70 โดยได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 75.57/72.22 2) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย