การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปิยพัทธ์ เปียกบุตร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 26 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 1) กลุ่มวิจัยเป็นนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2) ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนนี้ 3) นักเรียนมีความเต็มใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบโดยผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียนและมีการเก็บข้อมูลวิจัยจากแบบวัดทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ อนุทินการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และแบบสะท้อนความคิดต่อปฏิบัติการสอนของครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นหลัก และการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นรอง


ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการให้เหตุผลแบบสมมตินัยอยู่ในระดับสูงจำนวน 26 คน ด้านการให้เหตุผลแบบอธิบายอยู่ในระดับสูง จำนวน 18 คน ด้านการให้เหตุผลแบบนิรนัยอยู่ในระดับสูงจำนวน 19 คน และด้านการให้เหตุผลแบบอุปนัยอยู่ในระดับสูง จำนวน 20 คน

Article Details

บท
บทความวิจัย