แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา
พิทักษ์ สุพรรโณภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และ 3) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 980 คน การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้คณะ ชั้นปี เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 10 คน ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การทบทวนบทเรียน การเตรียมตัวก่อนสอบ ความเอาใจใส่ในการเรียน การปฏิบัติตัวในชั้นเรียน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้ง 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ความพร้อมของตนเอง การสนับสนุนของครอบครัว บรรยากาศการเรียนการสอน และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีค่าอยู่ระหว่าง .454 - .493 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในด้านการจัด การเรียนการสอน ต้องมีการปลูกฝังนิสัยการสร้างแรงจูงใจ การเข้าชั้นเรียน การอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนสอบ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านวิชาการ ในด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยการ มีกิจกรรมนอกชั้นเรียนในด้านต่าง ๆ และจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศเหมาะสม และในด้านการจัดสภาพแวดล้อม ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Department of Education Foundations